Izjava o privatnosti društva

Izjava o privatnosti društva Blitz-CineStar Srbija d.o.o.
 
Opšte informacije
1. Društvo BLITZ-CINESTAR DOO BEOGRAD-ČUKARICA, Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788  (dalje u tekstu: Društvo i/ili Rukovodilac obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.
2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi da korisnicima svojih usluga pruži jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih ličnih podataka i da im omogući jednostavnu kontrolu i upravljanje nad njihovim ličnim podacima i saglasnostima.
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i ličnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu ličnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu ličnih podataka e-porukom na adresu e-pošte:  licni.podaci@cinestarcinemas.eu.
5. Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. O svakoj promeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obavešteni na web stranici www.cinestarcinemas.rs  (dalje u tekstu: Stranica).
6. Možemo da Vas putem e-maila povremeno podsetimo na Izjavu o privatnosti, dok se na Stranici uvek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.
7. Stupanjem na snagu ove Izjave o privatnosti stavljaju se van snage i prestaju da važe Opšti uslovi zaštite ličnih podataka i Upotreba „Kolačića“ - Privatnost korisnika (Cookie policy).
8. Ova Izjava stupa na snagu na dan objave na Stranici i primenjuje se od 01. jula 2021. godine.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju i korišćenje podataka o ličnosti
Ova Izjava o privatnosti objašnjava:
 • Vrste podataka o ličnosti koje Rukovodilac obrade prikuplja o Vama;
 • Način na koji Rukovodilac obrade prikuplja Vaše podatke o ličnosti;
 • Načine na koje Rukovodilac obrade koristi Vaše podatke o ličnosti;
 • Osnove na temelju kojih Rukovodilac obrade koristi Vaše podatke o ličnosti;
 • S kim Rukovodilac obrade deli Vaše podatke o ličnosti;
 • Kako Rukovodilac obrade štiti Vaše podatke o ličnosti.
Vrste podataka o ličnosti koje Rukovodilac obrade prikuplja i obrađuje
1. Rukovodilac obrade prikuplja samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
2. Rukovodilac obrade može prikupljati Vaše podatke o ličnosti kada obavlja svoje poslovanje, uključujući i kada se Vi obraćate Rukovodiocu obrade, tražite informacije od Rukovodioca obrade, koristite Stranicu Rukovodioca obrade ili koristite usluge Rukovodioca obrade.
3. Podaci o ličnosti koje Rukovodilac obrade prikuplja i obrađuje od korisnika Stranice i/ili usluga i  članova Loyalty Club-a (dalje u tekstu: Ispitanici) uključuju:
 • lične podatke za identifikaciju: ime i prezime, datum i godina rođenja, pol;
 • korisničke podatke: korisničko ime, lozinku, PIN i broj kartice Loyalty Cluba;
 • podaci za kontakt: adresu prebivališta, mesto i poštanski broj, e-mail adresu, broj telefona i broj mobilnog telefona;
 • istoriju kupovine usluga Rukovodioca obrade  -  koji podaci se čuvaju i na drugi način obrađuju u skladu sa zakonom samo kao generalizovani i anonimizirani skupovi podataka istorije kupovine od strane svih korisnika Usluga tako da se ne čuvaju niti na drugi način obrađuju podaci o istoriji kupovine Usluga za svakog korisnika pojedinačno;
 • tehničke podatke (broj poseta stranici, ili prijem i korišćenje materijala i komunikacija koje šalje Rukovodilac obrade Ispitaniku elektronskim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv. cookies);
 • podatke o transakcijama izvršenim putem stranice (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vreme i lokacija transakcije);
 • i druge podatke koje Ispitanik može da pruži Rukovodiocu obrade.
4. Rukovodilac obrade za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluga organizacije proslave rođendana, može prikupljati podatke o ličnosti za identifikaciju i to ime i prezime, datum i godina rođenja deteta (slavljenika) koje Rukovodiocu obrade dostavlja zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) deteta. Rukovodilac obrade koristi navedene podatke o ličnosti deteta isključivo i samo za potrebe izvršenja obaveza iz navedenog ugovora i za druge svrhe ih ne koristi niti iste prosleđuje bilo kom trećem licu. Predmetni podaci o ličnosti deteta brišu se najkasnije u roku od godinu dana od datuma izvršene usluge Rukovodioca obrade.
5. Rukovodilac obrade za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluge Tvoj privatni bioskop, može da prikuplja podatke o ličnosti za identifikaciju i to ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, e-mail adresu i broj mobilnog telefona. Rukovodilac obrade koristi navedene podatke isključivo i samo za potrebe izvršenja obaveza iz navedenog ugovora i za druge svrhe ih ne koristi niti iste prosleđuje bilo kom trećem licu. 
6. Rukovodilac obrade radi osiguranja lica i imovine kao i radi otkrivanja kažnjivih dela prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti prikupljene putem video nadzora.
7. Rukovodilac obrade ne obrađuje posebne kategorije podataka o ličnosti ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o polnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti podatke o ličnosti koji se odnose na kaznene presude i krivična dela.
8. Ukoliko vršite plaćanje putem interneta, molimo Vas da prethodno proučite Opšte uslove plaćanja putem interneta koji su dostupni ovde, a koji detaljno regulišu, između ostalog i pitanje zaštite osetljivih podataka koji se koriste prilikom plaćanja.
 
Način prikupljanja podataka o ličnosti
1. Rukovodilac obrade prikuplja podatke o ličnosti Ispitanika na različite načine, uključujući:
 • kao deo poslovnih procesa Društva (uvid u identifikacione dokumente, npr. lična karta i studentski indeks ili drugi dokument koji potvrđuje status studenta, isečak o primljenoj penziji koji potvrđuje status penzionera) kao i za vreme ispunjavanja obaveza Društva iz ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika (npr. ugovor o ugostiteljskoj garderobi), posebno u odnosu na rezervaciju i kupovinu ulaznica;
 • pristupanjem u Loyalty Club i za vreme upravljanja članskim pravima Ispitanika;
 • za vreme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
 • prijavom na neki od naših nagradnih konkursa,
 • kada Ispitanik dostavi informacije tokom direktne komunikacije s Društvom, uključujući
 • ličnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;
 • putem mobilne aplikacije (iCineStar) kao i
 • od trećih strana (uključujući na primer Facebook i druge društvene mreže)
 • putem video nadzora.
2. Kada Rukovodilac obrade prikuplja Vaše podatke o ličnosti na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vreme prikupljanja tih podataka.
3. U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obavezne podatke za aktivnost koja ih zahteva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Svrha i period čuvanja ličnih podataka
1. Kada Rukovodilac obrade prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, čini to kako bi:
ispunio svoje obveze iz ugovora o prodaji usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika (npr. ugovora o ugostiteljskoj garderobi koji se primenjuje na stvari ostavljene u bioskopima Društva);
 • radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje publikacija i detalja događanja Ispitanicima kao i pozivnica za događanja u organizaciji Društva;
 • radi unapređenja usluge Društva, merenja zadovoljstva uslugama Društva i sprovođenja nagradnih konkursa;
 • upravljao odnosima sa Ispitanicima i drugim licima u obavljanju svog poslovanja i učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
 • upravljao Loyalty Clubom;
 • radi zaštite lica i imovine i otkrivanja kažnjivih dela (putem video nadzora);
 • i ispunio bilo koju svoju pravnu obavezu;
 • radi analize i administriranja Stranice, uključujući kontrolu upotrebe Stranice
 • radi učešća u procesu selekcije i zapošljavanja kod Društva.
A. PRODAJA USLUGA DRUŠTVA
Rukovodilac obrade kao pružalac usluga obrađuje od korisnika usluga (Ispitanika) sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta, mesto, poštanski broj, pol, broj telefona, broj mobilnog telefona, e-mail adresu kao i podatke o transakcijama (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vreme i lokacija transakcije). Od korisnika usluga (Ispitanika) koji su ujedno i registrovani korisnici usluga Rukovodilac obrade obrađuje i podatak o korisničkom imenu, lozinci, broju kartice Loyalty Club-a i PIN-u kartice Loyalty Club-a.

Navedeni podaci o ličnosti prikupljajuse u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji usluga Društva (rezervacija i/ili kupovina bioskopskih ulaznica, rezervacija i/ili kupovina dr. usluga Društva) ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika (npr. kod ugovora o ugostiteljskoj garderobi – ime, prezime, e-mail adresa i/ili broj telefona ili mobilnog telefona Ispitanika) od strane Rukovodioca obrade kao pružaoca usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rešavanje zahteva korisnika (Ispitanika) i sporova sa korisnicima usluga (Ispitanicima).

U obimu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da ćemo morati deliti podatke o ličnosti s trećim licima. Molimo Vas, pregledajte deo ove Izjave pod naslovom Lica sa kojima Rukovodilac obrade deli Vaše podatke o ličnosti.

Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obaveza Rukovodioca obrade se, po pravilu, u slučaju registrovanih korisnika, korisnika koji zatraže uslugu Tvoj privatni bioskop i članova Loyalty Club-a (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok registrovani korisnik, odnosno član Loyalty Club-a (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa, u kom slučaju se trajno čuvaju samo podaci o sprovedenim transakcijama. Rukovodilac obrade ne čuva lične podatke neregistrovanih korisnika (Ispitanika), osim podataka o sprovedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obaveze Rukovodioca obrade u skladu sa važećim računovodstvenim i poreskim propisima. Kao izuzeci od navedenog pravila:
 • Rukovodilac obrade u slučaju usluge proslave rođendana i usluge Tvoj privatni bioskop čuva ispunjeni obrazac zahteva za proslavu u elektronskom obliku sa ličnim podacima Ispitanika najduže dva meseca od datuma izvršene usluge, pa se isti nakon toga briše odnosno uništava;
 • U slučaju usluge vanredne grupne projekcije i grupnog popusta Rukovodilac obrade podatke o ličnosti Ispitanika sadržane na zahtevu za predmetnu uslugu čuva jednu godinu od datuma izvršene usluge, pa se isti nakon toga brišu odnosno uništavaju;
 • Rukovodilac obrade podatke o ličnosti Ispitanika u slučaju ugovora o ugostiteljskoj garderobi čuva do trenutka preuzimanja izgubljenih stvari i nakon toga ih briše odnosno uništava;
 • Podatke o ličnosti Ispitanika koje Rukovodilac obrade koristi radi obaveštenja o promeni ili otkazivanju termina projekcije (ime, prezime, broj telefona i/ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa) uništavaju se na kraju dana kada je obaveštenje poslato Ispitaniku.

B. MARKETING, RAZVOJ I UNAPREĐENJE USLUGA DRUŠTVA
Podatke o ličnosti koje ste dostavili Rukovodiocu obrade prilikom registracije (ime, prezime, datum i godina rođenja, pol, adresa prebivališta, mesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail adresu) Rukovodilac obrade može da koristi kako bi saznao:
 • Čitate li e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem priloga u e-mailovima ili otvaranjem linkova;
 • Otvarate li web linkove, linkove za odjavu ili linkove na događanja uključena u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;
 • Posećujete li i kako posećujete Stranicu nakon što otvorite linkove koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korišćenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i beleže istu. Molimo da proverite Obaveštenje o korišćenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića. 
Neke od navedenih podataka o Ispitanicima (ime i prezime, e-mail, adresa i pol) Rukovodilac obrade koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obaveštenja o uslugama Društva članovima Loyalty Cluba i korisnicima usluga Društva, kao i ukoliko je Ispitanik za to dao svoj pristanak.

Rukovodilac obrade podatke o ličnosti Ispitanika (ime, prezime, e-mail adresu, pol) može koristiti i za slanje pozivnica na događanja u organizaciji Društva i/ili povezanih društava Rukovodioca radi obrade u svrhu svoje promocije.

Ukoliko ne želite više da primate navedene marketinške poruke, newslettere, e-mail obaveštenja o uslugama Društva, pozivnice, možete se odjaviti u bilo kom trenutku na web stranici www.cinestarcinemas.rs, klikom na link za odjavu na dnu svakog newslettera ili slanjem e-maila na: licni.podaci@cinestarcinemas.eu .

Kada Društvo organizuje nagradne konkurse u svrhu svoje promocije, može od Vas, uz identifikacione podatke, zatražiti i neke dodatne podatke o ličnosti definisane pravilima konkursa.

Rukovodilac obrade čuva podatke o ličnosti prikupljene u ovu svrhu trajno, odnosno do trenutka povlačenja pristanka Ispitanika (ako je ista potrebna za pojedinu svrhu za koju su podaci o ličnosti prikupljeni) nakon čega ih briše odnosno uništava. U izuzetnim situacijama, u odnosu na podatke o ličnosti prikupljene u svrhu nagradnog konkursa, Rukovodilac obrade podatke o ličnosti Ispitanika čuva samo onoliko vremena koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni, ali ne duže od šest meseci od uručenja nagrade, pa ih nakon toga briše odnosno uništava.


C. UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KORISNICIMA
Rukovodilac obrade, kao pružalac usluga internet Stranice, u svrhu posete stranici, registracije, odnosno, otvaranja korisničkog računa od registrovanih korisnika internet stranice, rešavanja problema, sprovođenja administrativnih zadataka i/ili uspostavljanja kontakta s korisnicima stranice, obrađuje sledeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta, mesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona, pol, korisničko ime, broj kartice Loyalty Cluba, lozinka, PIN kartice Loyalty Club-a, datum i godina rođenja.

Ujedno, Društvo na Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo da proverite naše Obaveštenje o korišćenju kolačića.

Podaci o ličnosti prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registrovanih korisnika i članova Loyalty Club-a (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok registrovani korisnik odnosno član Loyalty Club-a (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.
 
Vaši razgovori sa našim službama za kupce se snimaju. Ovi snimci se koriste za dokazivanje sadržaja razgovora, i za poboljšanje kvaliteta naše usluge. Ukoliko ne želite da razgovor između vas i lica zaposlenog u Društvu ne bude snimljen, preporučujemo vam da upotrebite drugi vid komunikacije, kao što je e-mail.
 

D. LOYALTY CLUB
Podatke o imenu, prezimenu, datumu i godini rođenja, broju telefona, broju mobilnog telefona i e-mail adresi, adresi prebivališta, mestu i poštanskom broju, polu koji su dati prilikom registracije korisnika, Rukovodilac obrade, obrađuje i u svrhu ostvarivanja prava članova Loyalty Cluba.

Podaci o ličnosti prikupljeni u ovu svrhu se u slučaju registrovanih korisnika (Ispitanika) čuvaju trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa.
 
 
E. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDEO NADZOR)
Rukovodilac obrade radi zaštite osoba i imovine i otkrivanja kažnjivih dela snima putem sistema video nadzora prostorije unutar i ispred bioskopskih dvorana, a podaci o ličnosti prikupljeni putem video nadzora se ne koriste za druge svrhe.
Sve prostorije koje se snimaju putem video nadzora su označene oznakom da je prostorija pod video nadzorom na način da je ta oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.
Pravo pristupa podacima o ličnosti prikupljenim putem video nadzora ima odgovorna osoba Rukovodioca obrade i/ili lice koju on ovlasti, pa pomenuta lica podatke o ličnosti prikupljene putem video nadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim u svrhu zaštite lica i imovine i otkrivanja kažnjivih dela.
Sistem video nadzora je zaštićen od pristupa neovlašćenih lica.
Rukovodilac obrade će uspostaviti automatizovani sistem zapisa za evidenciju pristupa snimcima video nadzora koji će sadržavati vreme i mesto pristupa, kao i oznaku lica koja su izvršila pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

Podaci o ličnosti i podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 meseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom sličnom postupku.


F. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBAVEZA RUKOVODIOCA OBRADE
Pored svega navedenog, podatke o imenu, prezimenu, adresi prebivališta, mestu, poštanskom broju, datumu i godini rođenja, broju telefona i/ili broju mobilnog telefona, e-mail adresi Ispitanika, Rukovodilac obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obaveza na primer po osnovu računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa, kao i propisa o zaštiti potrošača.
Podaci o ličnosti prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju u skladu sa rokovima čuvanja propisanim primenjivim propisima.
 
 
G. UČEŠĆE U PROCESU SELEKCIJE I ZAPOŠLJAVANJA U DRUŠTVU
Prihvatanjem vaše prijave kao dela procesa selekcije i zapošljavanja u Društvu, zamolićemo vas za neke podatke o vama, kako bismo mogli da evaluiramo vašu prijavu. Kao deo procesa selekcije i zapošljavanja, vaši podaci mogu biti dostupni subjektima koji nam pružaju usluge, na način opisan u odeljku „Lica sa kojima Rukovodilac obrade deli Vaše lične podatke“ To su pretežno provajderi IT sistema putem kojih se vrši postupak selekcije i zapošljavanja, kao deo podrške i održavanja ovih sistema, takođe izvan Republike Srbije. Ukoliko nam date pristanak, vaše podatke ćemo čuvati tokom perioda od 3 godine, kako bismo formirali bazu kandidata i kontaktirali vas za slučaj da ste zainteresovani za angažovanje u Društvu.


Osnove za obradu podataka o ličnosti
Rukovodilac obrade obrađuje Vaše podatke o ličnosti po sledećim osnovama:
 • Izvršavanje ugovora o kupoprodaji usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Društva (npr. ugovora o ugostiteljskoj garderobi, ugovora o članstvu u Loyalty Clubu i sl.);
 • Legitimni interes Rukovodioca obrade i to za: pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rešavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi deljenja podatakao ličnosti sa povezanim društvima Rukovodioca obrade i trećim licima kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, slanja pozivnica na događanja u organizaciji Društva; praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unapređenja usluga Društva kao i video nadzora;
 • Jasno određene saglasnosti ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obaveštenja o uslugama Društva, učestvovanje u nagradnim konkursima, kao i
 • Radi ispunjavanja pravnih obaveza Rukovodioca obrade.
Lica sa kojima Rukovodilac obrade deli Vaše podatke o ličnosti
Podatke koje dostavljate Društvu, Rukovodilac obrade može da na osnovu svog legitimnog interesa podeli sa povezanim društvima Rukovodioca obrade, koji takođe mogu da ih obrađuju. Povezana društva Rukovodioca obrade su:
 • Blitz film i video distribucija d.o.o., Republika Hrvatska
 • VOX komunikacije d.o.o., Republika Hrvatska
 • Duplicato Media d.o.o., Republika Hrvatska
 • Blitz-CineStar d.o.o., Republika Hrvatska
 • Blitz film i video distribucija d.o.o., Republika Srbija
Društvo može da deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima u skladu s ugovornim obavezama koje ima sa istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Rukovodioca obrade. Takva treća lica (poslovni partneri Rukovodioca obrade) uključuju:
 • stručne savetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažuje radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružaoce IT usluga, organizatore događanja; i
 • druge osobe koje Društvo angažuje kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, advokate, stručnjake i prevodioce.Rukovodilac obrade može da deli podatke o ličnosti i sa nadzornim telima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo deljenje podataka neophodno radi poštovanja svih zakonskih obaveza. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, preduzećemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavestilo o takvom odavanju Vaših ličnih podataka.
Društvo ne dozvoljava da Vaši podaci o ličnosti budu dostupni trećim licima u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju jasno određenu saglasnost u tu svrhu.
 
Ukoliko u konkretnom slučaju iznosimo podatke u zemlju koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije, obezbeđujemo odgovarajuće mere zaštite ovih podataka i vama obezbeđujemo ostvarivost prava i delotvornu pravnu zaštitu povodom obrade, a kada propisi Republike Srbije to zahtevaju, i posebno odobrenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Takođe, ugovori potpisani sa takvim subjektima ih obavezuju da tretiraju vaše podatke uz korišćenje posebnih sigurnosnih mera, u skladu sa propisima koji su na snazi Republici Srbiji.
Kada propisi Republike Srbije to nalažu, sa svim obrađivačima podataka Društvo zaključuje pisani ugovor odnosno drugi pravno obavezujući akt o obradi podataka kojim se definišu način obrade podataka, mere čuvanja poverljivosti podataka, mere u skladu sa propisima na snazi koje se odnose na bezbednost obrade (pseudonimizacija, kriptozaštita odnosno druge odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik), pružanje pomoći obrađivaču, način postupanja sa podacima po prestanku obrade (brisanje, vraćanje, postupanje sa kopijama), odnos sa podobrađivačima i eventualno druge elemente koje propisi nalažu.

Zaštita Vaših ličnih podataka
1. Društvo zaštitu podataka o ličnosti uzima ozbiljno i preduzelo je razne mere opreza kako bi zaštitilo vaše podatke o ličnosti. Ispitanik podacima o ličnosti na stranici može pristupiti pomoću lozinke, e-mail adrese, broja kartice Loyalty club-a, korisničkog imena i PIN-a kartice Loyalty club-a. Lozinka Ispitanika je kriptovana. Preporuka je da Ispitanik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, lični identifikacioni podaci Ispitanika se čuvaju na serveru kome mogu da pristupe samo odabrana lica i pružaoci usluga. Društvo kriptuje određene osetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osiguralo da podaci o ličnosti Ispitanika budu sigurni. Dužni ste da brinete o sigurnosti Vaše lozinke i PIN-a i iste povremeno menjate. Vaša lozinka i PIN ne smeju da budu jednostavni, moraju da sadrže minimalno 6 znakova (brojeve i slova) u slučaju lozinke odnosno 6 brojeva u slučaju PIN-a. Ne smeju da sadrže lične podatke (ime, prezime, e-mail, kućnu adresu, broj telefona, datum rođenja), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i takođe reči kao što su: lozinka, CineStar, cinestar itd. Sistem Vam neće dozvoliti promenu lozinke ili prijavu sa istom, ukoliko ne zadovoljava sigurnosne uslove.
2. Nažalost, ni jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran, pa Društvo ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice i nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
3. U skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, Društvo koristi tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja ili uništavanja.
4. Kako bi zaštitilo podatke o ličnosti Ispitanika i privatnost istih Društvo sprovodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti sprovodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlašćena lica (zaposlena, radno angažovana lica i pouzdani partneri i dobavljači Društva)koja neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, kao i na poboljšanju kvaliteta i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti poverljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti ličnih podataka, a angažujemo i partnere sa kojima ugovaramo odgovarajuće mere zaštite.
5. Rukovodilac obrade se pridržava međunarodno priznatih standarda PCI DSS u pogledu transakcija kreditnim/debitnim karticama i internih sigurnosnih procedura upravljanja dokumentima i e-mail sistemom, kao i infrastrukturom održavanja u svim prostorima Društva.


Prava Ispitanika
1. Podnošenje prigovora - Rukovodilac obrade nastoji da osigura najviše standarde pri obradi podataka o ličnosti i ozbiljno pristupa rešavanju svakog prigovora ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada podataka o ličnosti koju Rukovodilac obrade sprovodi protivna propisima o zaštiti podataka o ličnosti, molimo Vas da nas obavestite o tome pisanim putem na adresu Rukovodioca obrade (Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, n/r Rukovodilac obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: licni.podaci@cinestarcinemas.eu.
2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo da zatraži detalje o podacima o ličnosti koje Rukovodilac obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravku: Ako Rukovodilac obrade obrađuje Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kom trenutku od Rukovodioca obrade možete da zatražite da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavestite u slučaju bilo kakvih promena Vaših ličnih podataka putem e-maila:
licni.podaci@cinestarcinemas.eu kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Rukovodioca obrade možete zatražiti brisanje svojih podataka ako ih je obrađivao nezakonito ili ta obrada predstavlja nesrazmerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućavaju trenutno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obaveza arhiviranja.
5. Pravo na ograničenje obrade: Od Rukovodioca obrade možete da zatražite ograničenje obrade svojih podataka:
 • ako osporite tačnost podataka tokom perioda koji omogućava Rukovodiocu obrade proveru tačnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila nezakonita, ali odbijate brisanje i umesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahteva; ili
 • ako ste podneli prigovor zbog obrade tih podataka.6. Pravo na mogućnost prenosa podataka: Od Rukovodioca obrade možete da zatražite da Vam podatke koje ste mu poverili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom mašinski čitljivom formatu:
 • ako te podatke obrađuje na onovu saglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
 • ako se obrada vrši uz pomoć automatizovanih procesa.7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik takođe ima pravo da zatraži prestanak svakog neovlašćenog prenosa njegovih podataka o ličnosti trećim licima i da zahteva da Rukovodilac obrade ne prenosi podatke o ličnosti koji se odnose na njega trećim licima.
8. Pravo na opoziv datog pristanka: Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
9. Ostvarivanje prava: Ako želite da ostvarite neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz člana 1. ove Izjave.
10. Potvrda identiteta: U slučaju nedoumice možemo da zatražimo dodatne informacije radi provere Vašeg identiteta. To služi radi zaštite Vaših prava i privatne sfere.
11. Zloupotreba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili sa očiglednom namerom zloupotrebe, Rukovodilac obrade može da naplati administrativnu naknadu ili odbije da obradi Vaš zahtev.
12. Kada prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti od strane Rukovodioca obrade ili kada povučete prethodno datu saglasnost, postoji mogućnost da Društvo neće moći da postigne svrhu obrade navedenu u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći da koristite naše usluge. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se zasnivala na saglasnosti pre nego što je ona povučena.
12. Kada prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti od strane Rukovodioca obrade ili kada povučete prethodno datu saglasnost, važno je da razumete da Društvo može i dalje da nastavi da obrađuje Vaše podatke o ličnosti u potrebnoj meri ili na drugi način dozvoljen zakonom (npr. poreski propisi).
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše podatke o ličnosti, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Posledice nedavanja podataka o ličnosti i upravljanje saglasnostima
1. U slučaju nedavanja Vaših podataka o ličnosti koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o kupoprodaji naših usluga ili drugih ugovora između Društva i ispitanika, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Rukovodilac obrade neće biti u mogućnosti da izvrši ugovor.
2. Registracija korisnika nije moguća u slučaju ako Ispitanik ne želi da da svoje podatke o ličnosti, kao što je e-mail, ili da odredi korisničko ime i lozinku. Bez registracije niz usluga stranice nije dostupan kao npr. kupovina i rezervacija ulaznica.
3. U slučaju nedavanja saglasnosti ili naknadnog povlačenja saglasnosti za primanje naših marketinških obaveštenja, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obaveštenja o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unapređenja usluga.
4. Saglasnost koju ste dali Rukovodiocu obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kom trenutku i u tom slučaju Vaše podatke o ličnosti prikupljene na osnovu saglasnosti  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
5. Davanje i povlačenje saglasnosti i/ili pristanka možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu licni.podaci@cinestarcinemas.eu  ili slanjem pisanog zahteva na adresu sedišta Rukovodioca obrade: Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, n/r Rukovodilac obrade – ne otvarati .
6. Ako ponovo želite da date svoju saglasnost, to možete učiniti slanjem e-maila na e-mail adresu: licni.podaci@cinestarcinemas.eu  ili slanjem pisanog zahteva na adresu sedišta Rukovodioca obrade.
 
Poverljivost podataka trećih lica
1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korišćenje podataka koje Rukovodilac obrade prikuplja od ispitanika. Druge internet stranice kojim se može pristupiti putem Stranice imaju sopstvene izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka kao i načinima njihovog korišćenja i objavljivanja. Ako preko internet Stranice posetite jednu ili više drugih stranica, preporučujemo da pregledate izjavu o poverljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uslove rada trećih strana.

Obaveštenje o korišćenju kolačića (tzv. cookies)
1. Obaveštavamo Vas kako Društvo na svojoj Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies).
2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se arhiviraju na računaru posetilaca stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internet portala koji su neophodni za normalno funkcionisanje Stranice, bez kojih nije moguće pristupiti Stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih Stranica ne bi ispravno funkcionisala. Međutim, navedeni kolačići (ASP.NET Sessionld) ne arhiviraju nikakve podatke o ličnosti, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad Stranice.
3. Pored navedenih kolačića neophodnih za rad Stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri narednoj poseti Stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas, pa za analizu Stranice koristimo softver za analizu pomoću koga analiziramo korišćenje Stranice. Time Društvo stiče dragocena saznanja o potrebama svojih korisnika, a sa ciljem poboljšavanja kvaliteta svoje ponude.
4. Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i arhivira i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Podaci o ličnosti koje navedeni kolačići prikupljaju su: centartab (odabrani centar), EUCookie (trakica za cookie da li si pročitao), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (da je prikazan baner).
5. Dalje, na Stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su Google Analytics, Facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje i slični linkovi, koji takođe mogu da prikupljaju određene podatke o ličnosti o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontroliše Društvo. Za više informacija o tome kako treća strana koristi kolačiće i na koji način možete njima da upravljate, molimo Vas da posetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na Stranici su: Google Analytics - servis za merenje posećenosti.
6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje i slični kolačići mogu se arhivirati na Vaš računar samo uz Vaš izričito utvrđen pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih podešavanja na browseru, isključiti ili izbrisati.
7. Kolačićima možete da upravljate odabirom podešavanja u meniju svog pretraživača. Svoju saglasnost za korišćenje kolačića možete uvek da povučete na isti način, odabirom podešavanja u meniju svog pretraživača.
8. Većina internet pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete da promenite podešavanja pretraživača da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavesti kad su novi kolačići poslati na Vaš uređaj.
9.  Kako biste postavili Vaš pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte uputstva o pomoći davaoca pretraživača (koje se inače nalaze pod menijima "Pomoć", "Alati" ili "Uredi").
10. Napominjemo da se određene funkcionalnosti Stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg pretraživača. To morate uraditi sami u meniju pretraživača.
11. Vaše podatke o ličnosti prikupljene pomoću kolačića ne delimo sa trećim licima bez Vašeg izričito utvrđenog pristanka. Navedene podatke Google Analytics čuva trajno, a korisnik ih može izbrisati kada poželi.
12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na podatke o ličnosti koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.