Opšti uslovi Family Club kartice

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA FAMILY CLUB KARTICOM
 
1. Kartica

Family Club Karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Vlasnik Kartice (u daljnjem tekstu: Vlasnik) može biti svako punoletno fizičko lice koje ispuni i preda pristupnicu na blagajni bioskopa ili aktivira karticu online. Korisnik kartice je Vlasnik ili osoba koju je Vlasnik ovlastio na korišćenje Kartice. Vlasnik i korisnik Kartice ne moraju biti ista osoba. Kartica glasi isključivo na Vlasnika. Kartica je zaštićena šestoznačnim PIN-om. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih lica Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, kao i jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…). Jedino je Vlasnik ovlašćen da traži zamenu PIN-a ili da zatraži opoziv stare i izdavanje nove Kartice.
 
2. Prihvatanje i promena Opštih uslova

Korišćenjem Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbinom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem ulaznice za korišćenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvatate ove opšte uslove poslovanja Family Club karticom ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga Izdavača koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Karticu, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana za usluge, plaćanje kao i uopšteno za korišćenje bioskopa CineStar primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pruža Izdavač. Izdavač zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove te takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promene Opštih uslova smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Izdavač Vam savetuje da pre korišćenja Kartice, rezervacije, narudžbine, kupovine ili drugog korišćenja usluga Izdavača proverite ove Opšte uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.
 
3. Novčani ulozi
Vlasnik ili Korisnik mogu da polažu novčane gotovinske uloge (u daljem tekstu: Gotovina) na Karticu na blagajnama CineStar bioskopa i online i da koriste položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Opštim uslovima.
 
4. Korišćenje Kartice
 • Karticu je moguće koristiti u svim bioskopima CineStar. Kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u bioskopu i to online i na blagajnama.
 • Prilikom plaćanja rođendaonice sa Family Club karticom Korisnik ostvaruje 30% popusta. Takođe, plaćanje rođendanske proslave moguće je sa Family Club karticom čime Korisnik ostvaruje dodatne bonus bodove.
 • Sa Family Club karticom korisnik ostvaruje nižu cenu ulaznice za projekcije do 16:59h (svaki dan).
 • Niže cene mogu da se ostvare za max. 5 ulaznica dnevno.
 • Na nižu cenu ulaznice doplaćuju se svi dodaci.
 • Niža cena ulaznice vredi samo za porodične i animirane filmove.
 • Niže cene ostvaruju se provlačenjem kartice na blagajni bioskopa ili ukoliko se korisnik prijavi sa karticom prilikom online kupovine.
 • Niža cena ulaznice ne može da se ostvari za pretpremijerne filmove, skrivene pretpremijere, Moj Cine Utorak, Student i Senior cene ulaznica, rođendane i organizovane projekcije.
 • Korisnik kartice ima mogućnost korišćenja print@home usluge, odnosno da sam ispisuje bioskopsku ulaznicu.
 • Karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete.
 • Prilikom kupovine bioskopskih ulaznica online ili na blagajni bioskopa korisnik je dužan da upiše svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu.
 • Korisnik je, prilikom kupovine proizvoda i ulaznica na blagajnama CineStara, dužan da naglasi da li želi da za kupovinu koristi Gotovinu ili dodeljene bonuse na osnovu korišćenja Kartice u skladu sa Opštim uslovima.
 • Vlasnik je dužan da čuva svoju Karticu i odgovorno postupa sa njom i koristi je isključivo u skladu s ovde navedenim Opštim uslovima. Isto tako, zbog sigurnosti i sprečavanja zloupotreba, Vlasnik, odnosno Korisnik su obavezni da paze da se svi postupci na prodajnom mestu obavljaju u njegovom nadzoru, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah reše..
 
5. Bonusi

Vlasnik Kartice može ostvariti bonus bodove.
Bonus bodovi se ne dodeljuju prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Porodičnog CineStar paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Kartica se ne može koristiti za plaćanje usluga grupnih popusta i organizovanih poseta.
Radi izbegavanja svake sumnje, Izdavač zadržava pravo izmene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Opštim uslovima. Vlasnik Kartice stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu pojedinačne uplate gotovine na Karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate gotovine na Karticu iznosi 500 RSD. Bonus bodovi se ostvaruju samo za pojedinačne uplate gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne sabiraju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus bodove.
 
Bonitetna skala bonusa s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Karticu:
Od 1.600 RSD do 1.999 RSD = 100 bonus bodova
Od 2.000 RSD do 2.999 RSD = 200 bonus bodova
Od 3.000 RSD do 4.999 RSD = 400 bonus bodova
Od 5.000 RSD do 6.999 RSD = 700 bonus bodova
Od 7.000 RSD do 8.900 RSD = 1.000 bonus bodova

 
Prikupljene bodove možete da zamenite za proizvode na blagajni bioskopa ili za ulaznice online i na blagajni bioskopa. Pri tome 1 bod ima vrednost 1 RSD. Bodove ne možete da zamenite za ulaznice za 4DX filmove i za pretpremijerne projekcije, Spektakle, rođendane, organizovane projekcije.
 
Vlasnik Kartice takođe stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumeva se sledeće:
 • Prilikom online kupovine kriterijum je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s Kartice
 • Kod kupovine na blagajnama CineStar bioskopa kriterijum je nalog za plaćanje Gotovine s Kartice za svaki pojedini račun izdat na blagajnama
 
Bonus bodove Vlasnik stiče prema sledećim kriterijumima:
 • Za svakih 300 RSD jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice na blagajnama CineStara ili online, Nositelj stiče 15 (petnaest) bonus bodova.
 • Novčana vrednost 1 (jednog) boda je 1 RSD i može se zameniti za kupovinu hrane i pića na blagajni bioskopa ili za kupovinu ulaznica na blagajni bioskopa i online i ne može se isplatiti u gotovini. Radi izbegavanja svake sumnje, izdavač pridržava pravo izmene uslova sticanja i trošenja bonus bodova.
 • Bonus bodovi ne mogu da se koriste u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
 • Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda nije moguće nadomestiti gotovinom u trenutku plaćanja.
 • Za domaće filmove Korisnik stiče dvostruki iznos bonus bodova

6. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Vlasnik je dužan da lično obavesti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve finansijske obaveze ili odgovornost za štetu koja nastane usled gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Vlasnika moguć je samo ako je Vlasnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač dobije obaveštenje o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtev za opoziv Kartice, prenosi na novu Karticu i ne može se isplatiti u gotovini. Izdavač ne garantuje i nije dužan da nadoknadi moguće umanjenje pozitivnog salda nastalo od trenutka gubitka Kartice pa do dobijanja obaveštenja o opozivu Kartice od strane Vlasnika.
 
7. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rešavati na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu
 
8. Završne odredbe
Ne može se tražiti gotovinski povraćaj uplaćenih novčanih sredstava ili bonus bodova. Takođe, prilikom kupovine jednog proizvoda nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonitetni i gotovinski deo Kartice. Za rešavanje mogućih sporova nadležan je sud u Beogradu. Ovi Opšti uslovi se odnose isključivo na svaku pojedinu Family Club karticu i ne mogu se na bilo koji način povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva. Ukoliko Izdavač odluči da, iz bilo kog razloga, povuče Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Kartice u periodu od najmanje 3 meseca od dana kada je doneta odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obavešten na web stranici CineStar Biskopa www.cinestarcinemas.rs.