Opšti uslovi korišćenja 4DX usluge

Opšti uslovi korišćenja 4DX usluge
 
Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju 4DX usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (dalje u tekstu: "CineStar")) upoznate sa ovim Opštim uslovima korišćenja 4DX usluge. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinestarcinemas.eu ili neposredno osoblju Blitz-CineStara.
 

Prihvatanje Opštih uslova
1. Kupovinom ulaznice za 4DX projekciju ili ulaskom u 4DX salu prihvatate ove Opšte uslove korišćenja 4DX usluge ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga CineStara. 


Promene Opštih uslova
2. CineStar zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove pa takve promene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savetuje da pre kupovine ulaznice za 4DX projekciju ili ulaska u 4DX salu proverite ove Opšte uslove da biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih. 


Opšte informacije o 4DX sistemu
 
3. 4DX sistem
4DX sistem koristi 4DX pokretna sedišta koja su programirana da se pomeraju i vibriraju tokom 4DX projekcija u kombinaciji sa specijalnim ambijentalnim efektima uključujući udare vazduha ili vetra, vodeni sprej, maglu, rosu, mehuriće, miris, i blešteća svetla. Ovim Opštim uslovima CineStar želi prikladno da upozori na sve karakteristike i potencijalne opasnosti koje proizlaze i/ili mogu da proizađu iz takvih kretanja i fizičkih senzacija u slučaju nepridržavanja sigurnosnih pravila i uputstava i, gde je to primenjivo, na obavezu zabrane korišćenja 4DX usluga ili konkretno 4DX pokretnih sedišta. 4DX efekti zavise od svakog filma koji se prikazuje u 4DX Sali, pa na intenzitet istih ne možemo da  utičemo, budući da CineStar ne programira 4DX efekte već ih dobijamo u digitalnom obliku za svaki film. 

4. 4DX Pokretna sedišta
4DX pokretna sedišta koriste intenzivne pokrete i jake vibracije koje mogu da predstavljaju opasnost i uzrokuju ozbiljne povrede tokom 4DX projekcije ukoliko se ne pridržavate sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Opštim uslovima. 
Posetioci sa zdravstvenim problemima ili ozledama trebalo bi da zatraže medicinski savet pre korišćenja 4DX pokretnih sedišta.
 
Tokom projekcije, osim u krajnjoj nuždi, zabranjeno je da se ustaje ili kreće po 4DX sali. Posetioci koji stoje ili se kreću trebalo bi da se što pre vrate na svoja sedišta ili da napuste salu.
 
Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na to da kada ulazite, sedate ili se krećete po 4DX sali, na odgovarajući način osigurate i sprečite da odeća, lična imovina ili bilo koji deo tela ne budu uhvaćeni između 4DX pokretnih sedišta i zidova ili stepenica.
 
CineStar i 4DX ne preuzimaju odgovornost za gubitak ili štetu na nepropisno odloženim predmetima. U slučaju unošenja hrane i napitaka u 4DX dvoranu, molimo da posebnu pažnju obratite na osiguranje i sprečavanje da hrana i napici budu ispušteni ili prosuti. Ako tokom prikazivanja ispustite predmete ili prospete tečnost, molimo Vas da se uzdržite od napuštanja svojih sedišta radi dohvatanja takvih predmeta i da ne preduzimate druge radnje do završetka projekcije.
 
Iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korišćenje dečjih ili dodatnih sedišta kao i sedenje u krilu. Deci mlađoj od 4 godine iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno gledanje 4DX projekcije. Takođe, zbog toga što se 4DX pokretna sedišta mogu sudariti sa drugim 4DX pokretnim sedištima ispred ili iza njih, sva deca bi trebalo da sede uz, a ne ispred ili iza, osobe u njihovoj pratnji.
 
Molimo posetioce da nikada ne stoje na odmorištima za noge i da paze prilikom kretanja salom kako bi izbegli saplitanje ili padanje preko odmorišta za noge.
 
5. Sistem za ambijentalne efekte
Strogo je zabranjeno fenove, uređaje za mehuriće, stroboskopei uređaje za maglu dovoditi u dodir sa stranim predmetima, uključujući delove tela, odeću, ličnu imovinu, kao i hranu i piće, jer moguda prouzrokuju ozbiljne povrede i kvar opreme.
 
U svako doba se mora sprečiti da svi strani predmeti dođu u kontakt sa 4DX opremom.
 
Vetar: Molimo da posebnu pažnju posvetite osiguranju slobodnih predmeta poput šalova ili šešira, koji mogu da budu oduvani tokom efekta vetra, budući da takvi predmeti mogu da prouzrokuju nepravilan rad opreme. U slučaju kada su predmeti oduvani tokom 4DX projekcije, posetiocima je strogo zabranjeno sakupljanje takvih predmeta tokom projekcije. Svi predmeti biće vraćeni nakon završetka projekcije uz asistenciju radnika CineStara. 

Miris: U zavisnosti od radnje filma, koristiće se ponekad i efekti mirisa slični spaljenim hemikalijama ili dimu. Molimo sve posetioce da u tom slučaju ne paniče jer su to samo efekti, a u slučaju bilo kakvog kvara ili problema, svi posetioci će biti obavešteni od strane radnika CineStara i na vreme izvedeni iz sale. 

Mehurići: Tečnost za mehuriće korišćena tokom 4DX projekcije sadrži iste sastojke kao obično sredstvo za pranje i ne bi trebalo da uzrokuje štetu na odeći, ali može da ošteti druge lične stvari ili da zaprlja osetljive materijale poput kože ili svile. Molimo sve posetioce da osetljive predmete sklone pre početka projekcije radi sprečavanja nastanka fleka ili štete. 

Voda: Voda u spreju tokom 4DX projekcije je pročišćena i ne bi trebalo da uzrokuje fizičke povrede, ali može da nakvasi odeću, da ošteti odeću osetljivu na vlagu, da uzrokuje lagane mirise i da utiče na šminku. Dodatno, takva voda može da uzrokuje nelagodu kada se koriste 3D naočare. Osetljivi predmeti poput kožnih ili svilenih proizvoda trebalo bi da budu sklonjeni pre početka projekcije radi sprečavanja nastanka fleka ili štete. 
 
 
Zabrana i ograničenje korišćenja 4DX usluge
6. 4DX pokretna sedišta koriste intenzivna kretanja i vibracije koje mogu da budu štetne za određene kategorije osoba. Radi sprečavanja nezgoda ili povreda, sledeće osobe ne smeju da koriste 4DX pokretna sedišta i ne smeju da prisustvuju 4DX projekciji:
 • Osobe sa zdravstvenim problemima poput visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, povreda leđa ili vrata, epilepsijom;
 • Starije osobe ili osobe s invaliditetom ili slepe osobe (videti i tačku 7.);
 • Trudnice;
 • Osobe sklone mučninama zbog kretanja ili osobe koje su fizički ili mentalno osetljive;
 • Osobe pod uticajem alkohola;
 • Deca mlađa od 4 godine starosti (deca između 4 i 7 godina moraju da budu u pratnji odrasle osobe);
 • Osobe ispod 100 centimetara visine; i
 • Zbog specifikacija 4DX pokretnih sedišta, osobe koje su teške preko 120 kilograma. 

Zbog sigurnosnih rizika, molimo Vas da, u slučaju da spadate u jednu od prethodno navedenih kategorija osoba, pogledate odgovarajuću projekciju u nekom drugom formatu (a ne 4DX formatu).

7. Molimo da imate razumevanja da Pružatelj usluga za slepe posetioce ili posetioce sa invaliditetom, mora u svakom pojedinom slučaju da primeni pojačanu pažnju radi utvrđivanja da li navedene kategorije posetilaca mogu bezbedno da gledaju 4DX predstavu. Radi što veće sigurnosne zaštite, za takve kategorije gledalaca mogu da se zahtevaju pratnja pomagača ili staratelja i mogu da prisustvuju 4DX projekciji samo nakon što ovlašćena osoba CineStara utvrdi da je to u konkretnom slučaju opravdano. Posetioci za koje je utvrđeno da mogu da gledaju 4DX projekciju moraju biti u potpunosti informisani o uključenim rizicima bezbednosti (koji su navedeni u ovim Opštim uslovima) i biće im osigurana pomoć prilikom smeštaja na njihovo sedište u dvorani.    
                           
8. Za vreme 4DX predstave obavezni ste da poštujete sigurnosna upozorenja i uputstva osoblja CineStara. 

9. Za 4DX nije moguće sledeće:
 • Rezervacija ulaznica
 • Moj CineUtorak
 • Zamena bonus ulaznica i bodova
 • Doplate
 • Popusti za Studente i Senior karticu
 • CineStar kuponi
 • Storniranje ulaznica
 
Uputstva za korišćenje 4DX usluge
10. Da biste u potpunosti uživali u filmu u 4DX formatu: 
 • savetujemo Vam da pre početka projekcije, po potrebi, odete u toalet kao i da vrednije (mobilne telefone i sl.) i osetljive  (svilene šalove i sl.) predmete sklonite na sigurno;
 • molimo Vas da prilikom kretanja po 4DX sali pazite i ne stojite na odmorištima za noge te da ostanete da sedite na svom mestu do završetka projekcije;
 • tokom predstave pazite na svoje stvari kako iste ne bi usled kretanja i efekata odletele ili se zaglavile i prouzrokovale nepravilan rad 4DX sistema;
 • molimo da budete posebno oprezni ako u 4DX salu unosite vruće napitke, hranu i sladoled i da u slučaju ispuštanja predmeta ili prosipanja tečnosti, ostanete da sedite na svom mestu do završetka predstave;
 • iz bezbednosnih razloga strogo je zabranjeno korišćenje dečjih ili dodatnih sedišta, kao i sedenje u krilu;
 • očekujte da ćete se možda malo nakvasiti – to je deo 4DX doživljaja!; 
           i uživajte u filmu!
 
     
Odgovornost
11. 4DX projekciju gledate isključivo na vašu sopstvenu odgovornost. 

12. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla da nastane zbog postupanja gledalaca protivno sigurnosnim uputstvima i upozorenjima koja su data u ovim Opštim uslovima. 

13. CineStar ne može da bude odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kakav drugi događaj do kojeg može da dođe za vreme gledanja 4DX projekcije. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može da nastane kao posledica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Opštim uslovima tokom 4DX projekcije. 


Opšte odredbe
Na odnos između Vas i CineStara primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.