Opšti uslovi Stars club kartice

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA STARS CLUB CLASSIC KARTICOM
 
Kartica

1. Stars Club Karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (u daljnjem tekstu: Izdavač).
2. Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Korisnik Kartice (u daljnjem tekstu: Korisnik) može biti svako punoletno fizičko lice koje aktiviše karticu online. Nakon online aktivacije Korisnik će na e-mail adresu dobiti pripadajući online broj kartice i QR kod. Takođe, Korisnik može da preuzme aplikaciju iCineStar na svoj mobilni uređaj, unese broj online kartice i odgovarajući PIN, a aplikacija će automatski generisati QR kod. 
3. Korisnik kartice je Korisnik ili osoba koju je Korisnik ovlastio na korišćenje Kartice. Kartica glasi isključuivo na ime Korisnika. 
4. Kartica je zaštićena šestoznačnim PIN-om. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih lica Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, kao i jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…). Jedino je Korisnik ovlašćen da traži zamenjeni PIN ili da zatražio poziv stare i izdavanje nove Kartice.
 
Prihvatanje i promena Opštih uslova

5. Korišćenjem Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbinom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem ulaznice za korišćenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvatate ove Opšte uslove poslovanja Stars Club karticom ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga Izdavača koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Karticu, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana za usluge, plaćanje kao i uopšteno za korišćenje bioskopa CineStar primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pruža Izdavač. Izdavač zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove te takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promene Opštih uslova smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Izdavač Vam savetuje da pre korišćenja Kartice, rezervacije, narudžbine, kupovine ili drugog korišćenja usluga Izdavača proverite ove Opšte uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.
 
Novčani ulozi

6. Korisnik može da polaže novčane gotovinske uloge (u daljem tekstu: Gotovina) na Karticu na blagajnama CineStar bioskopa i online i da koristi položenu Gotovinu za plaćanje u skladu s Opštim uslovima. Minimalni iznos pologa na karticu je 500 RSD.

Korišćenje kartice
7. Karticu je moguće koristiti u svim bioskopima CineStar i online.
8. Kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u bioskopu i to online i na blagajnama.
9. Online broj kartice koristi se za kupovinu ulaznica online (aplikacija i web), dok se QR kod koristi za kupovinu proizvoda i ulaznica na blagajni bioskopa. Korisnici koji su se ranije učlanili u Loyalty program i imaju karticu u fizičkom obliku, mogu da nastave koristiti postojeću karticu (u fizičkom obliku) na blagajni bioskopa i online (aplikacija i web), a za online plaćanje treba upisati broj kartice (u fizičkom obliku) koji je otisnut na prednjoj stranici kartice (u fizičkom obliku) te pripadajući PIN.
10. Korisnik kartice ima mogućnost korišćenja print@home usluge, odnosno da sam ispisuje bioskopsku ulaznicu.
11. Karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete.
12. S Karticom Korisnik može da ostvari povoljnije cene bioskopskih ulaznica prema važećem cenovniku na dan kupovine ulaznica za projekcije od 17h. Korisnik može da kupi samo 2 (dve) bioskopske ulaznice za isti dan po povoljnijoj ceni, a ostali prodajni artikli u CineStaru mogu se kupovati neograničeno. Korisnik može  da položi iznos na karticu i tada kupuje ulaznice i po sniženoj i po punoj ceni. Na nižu cenu ulaznice doplaćuju se svi dodaci. Niža cena ulaznice ne može da se ostvari za pretpremijerne filmove, skrivene pretpremijere, Moj Cine Utorak, Student i Senior cene ulaznica, Spektakle i koncerte, rođendane i organizovane projekcije. Izdavač zadržava pravo promene cena bioskopskih ulaznica u vanrednoj situaciji.
13. Kartica se ne može koristiti za plaćanje usluge rođendane proslave, Tvoj privatni bioskop, grupnih popusta, vanrednih školskih projekcija i drugih organizovanih poseta.
14. Prilikom kupovine bioskopskih ulaznica online ili na blagajni bioskopa Korisnik je dužan da upiše svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu.
15. Korisnik je, prilikom kupovina proizvoda na blagajnama CineStara, dužan da naglasi da li želi da za kupovinu koristi Gotovinu ili dodeljene bonuse na osnovu korišćenja Kartice u skladu sa Opštim uslovima. 16. Korisnik je dužan da čuva svoju Karticu i odgovorno postupa sa njom i koristi je isključivo u skladu s ovde navedenim Opštim uslovima. Isto tako, zbog sigurnosti i sprečavanja zloupotreba, Korisnik je obavezan da pazi da se svi postupci na prodajnom mestu obavljaju u njegovom nadzoru, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah reše.

Bonusi
17. Korisnik Kartice može ostvariti bonus bodove.
18. Bonus bodovi se ne dodeljuju prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Porodičnog CineStar paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač.
19. Radi izbegavanja svake sumnje, Izdavač zadržava pravo izmene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Opštim uslovima.
20. Korisnik Kartice stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu pojedinačne uplate gotovine na Karticu.
21. Bonus bodovi se ostvaruju samo za pojedinačne uplate gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne sabiraju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus bodove.
22. Bonitetna skala bonusa s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Karticu:
Od 1.600 RSD do 1.999 RSD = 100 bonus bodova
Od 2.000 RSD do 2.999 RSD = 200 bonus bodova
Od 3.000 RSD do 4.999 RSD = 400 bonus bodova
Od 5.000 RSD do 6.999 RSD = 700 bonus bodova
Od 7.000 RSD do 8.900 RSD = 1.000 bonus bodova

23. Prikupljene bodove možete zameniti za proizvode na blagajni bioskopa ili za ulaznice online i na blagajni bioskopa. Pri tome 1 bod ima vrednost 1 RSD.
24. Bonus bodove nije moguće zameniti za gotovinu.
25. Bonus bodove nije moguće koristiti za kupovinu ulaznica po Loyalty cenama.
26. Bonus bodovi se dobijaju za kupovinu ulaznica po Loyalty cenama.
27. Bonus bodove nije moguće zameniti za ulaznice za 4DX filmove i za uslugu Tvoj privatni bioskop, pretpremijerne projekcije, Spektakle, rođendane, organizovane projekcije.
28. Korisnik Kartice takođe stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumeva se sledeće:
  • Prilikom online kupovine kriterijum je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s Kartice
  • Kod kupovine na blagajnama CineStara bioskopa kriterijum je nalog za plaćanje Gotovine s Kartice za svaki pojedini račun izdat na blagajnama
29. Bonus bodove Korisnik stiče prema sledećim kriterijumima:
  • Za svakih 300 RSD jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice na blagajnama CineStara ili online, Nositelj stiče 15 (petnaest) bonus bodova.
  • Novčana vrednost 1 (jednog) boda je 1 RSD i može se zameniti za kupovinu hrane i pića na blagajni bioskopa ili za kupovinu ulaznica na blagajni bioskopa i online i ne može se isplatiti u gotovini. Radi izbegavanja svake sumnje, izdavač pridržava pravo izmene uslova sticanja i trošenja bonus bodova.
  • Bonus bodovi ne mogu da se koriste u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
  • Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda nije moguće nadomestiti gotovinom u trenutku plaćanja.
  • Za domaće filmove Korisnik stiče dvostruki iznos bonus bodova
 
Gubitak Kartice
30. O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Korisnik je dužan da lično obavesti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve finansijske obaveze ili odgovornost za štetu koja nastane usled gubitka ili krađe Kartice.
31. Opoziv Kartice od strane Korisnika moguć je samo ako je Korisnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice.
32. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač dobije obaveštenje o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtev za opoziv Kartice, prenosi na novu Karticu i ne može se isplatiti u gotovini
33. Izdavač ne garantuje i nije dužan da nadoknadi moguće umanjenje pozitivnog salda nastalo od trenutka gubitka Kartice pa do dobijanja obaveštenja o opozivu Kartice od strane Korisnika.
 
Reklamacije
34. Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rešavati na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu
 
Završne odredbe
35. Ne može se tražiti gotovinski povraćaj uplaćenih novčanih sredstava ili bonus bodova.
36. Prilikom kupovine jednog proizvoda nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonitetni i gotovinski deo Kartice.
37. Za rešavanje mogućih sporova nadležan je sud u Beogradu.
38. Ovi Opšti uslovi se odnose isključivo na svaku pojedinu Stars Club Karticu i ne mogu se na bilo koji način povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva.
39. Ukoliko Izdavač odluči da, iz bilo kog razloga, povuče Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Kartice u periodu od najmanje 3 meseca od dana kada je doneta odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obavešten na web stranici CineStar biskopa www.cinestarcinemas.rs.