Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Blitz-CineStar Srbija

Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju usluga javnog prikazivanja audio-vizualnih dela i drugih usluga koje se s vremena na vreme pružaju u CineStar bioskopima ("usluga"), odnosno rezervacije, naručivanja i plaćanja usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 ("Blitz-CineStar Srbija)) i/ili uopšte ulaska u prostorije CineStar bioskopa, upoznate s ovim Opštim uslovima poslovanja Blitz-CineStar Srbija. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uslove poslovanja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinstarcinemas.eu ili neposredno osoblju Blitz-CineStara.
 
Prihvatanje Opštih uslova
1. Korišćenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbinom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem bioskopske ulaznice za korišćenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije CineStara, prihvatate ove Opšte uslove poslovanja bioskopa Blitz-CineStar ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga Blitz-CineStara koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga te ne ulazite u prostorije CineStar bioskopa.
 
2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i uopšte za korišćenje CineStar bioskopa primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih.
 
3. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pruža društvo Blitz-CineStar Srbija.
 
4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treće lice, ovi Opšti uslovi se prenose i primenjuju na svakog imaoca odnosne bioskopske ulaznice, kao i na lice koje u odnosnom trenutku koristi, vrši rezervaciju, naručuje, kupuje ili stiče uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama CineStar bioskopa. Kupac je obavezan da ukaže licu kome prenosi bioskopsku ulaznicu na odredbe ovih Opštih uslova.
 
Promene Opštih uslova i stupanje na snagu
5. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja usluge nakon promene Opštih uslova  smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Srbija Vam savetuje da pre korišćenja, rezervacije,  narudžbine, kupovine ili drugog sticanja bioskopske ulaznice za korišćenje usluga ili ulaska u prostorije CineStar bioskopa proverite ove Opšte uslove kako  biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.
 
Rezervacija i kupovina ulaznica
6. Rezervacija bioskopskih ulaznica moguća je do 60 minuta pre početka projekcije. Rezervacije se brišu 30 minuta pre početka projekcije, osim u slučaju posebnih akcija. U tom slučaju, informacije o brisanju rezervacija biće posebno istaknute na stranici akcije i u procesu rezervacije ulaznica. Sve nepreuzete rezervacije sistem će automatski obrisati. Takođe, u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, Dan za bioskop…) rezervacije neće biti moguće, a informacija o istom biće istaknuta na stranici akcije.
7. Svaki korisnik može imati aktivne najviše 2 rezervacije sa po četiri bioskopske ulaznice.
8. Rezervacija bioskopskih ulaznica nije moguća za KIDS salu, 4DX projekcije, LOVE BOX, ROYAL BEDS, VIP RELAX i VIP sedišta.
9. Ukupan broj mesta koja je moguće rezervisati online je ograničen. Ukoliko sistem ne dozvoljava rezervaciju zbog popunjenosti, bioskopske ulaznice je još uvek moguće kupiti na blagajnama.
10. Rezervacija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne CineStar Online potvrda koja sadrži Web kod s brojem rezervacije. Ukoliko mail s potvrdom nije stigao u Vaš folder primljene pošte možete nas kontaktirati, ali prethodno predlažemo da proverite Vaš folder neželjene pošte.
11. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti na blagajnama CineStar bioskopa, online ili putem iCineStar aplikacije. Ukoliko ste ulaznice rezervisali online, dovoljno je da kliknete na link koji se nalazi u potvrdi (Kupiti ulaznice). Ukoliko ste ulaznice rezervisali putem iCineStar aplikacije, ulaznice možete da kupite nakon što se prijavite u onaj bioskop za koji ste rezervisali ulaznice i zatim odaberete Moj iCineStar - Rezervacija i kupovina - Rezervisano.
12. Na rezervisane ulaznice ne naplaćuje se naknada za online proces ako ulaznice nakon rezervacije nisu kupljene online (web stranica ili iCinestar aplikacija).
13. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti na blagajnama CineStar bioskopa, online ili putem iCineStar aplikacije.
14. Online kupovina bioskopskih ulaznica uređena je u skladu sa opštim uslovima plaćanja putem Interneta koji su dostupni ovde.
15. Bioskopske ulaznice je moguće platiti na blagajni gotovinom, platnom ili Loyalty karticom, a online sa Loyalty karticama, bonus bodovima i platnim karticama.
16. Deca plaćaju punu cenu bioskopske ulaznice bez obzira na uzrast.
17. Za kupovinu bioskopske ulaznice važe cene navedene za određenu predstavu odnosno uslugu. U cenu bioskopske ulaznice uračunat je i PDV. Cene proizvoda su podložne promenama do trenutka početka kupovine ili rezervacije ulaznica, a Blitz-CineStar će o promeni obavestiti kupca na jasan i razumljiv način.
18. Za ulaznice kupljene online putem (web i aplikacija), naplaćuje se naknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu (dalje u tekstu: Online naknada).
19. Online naknada iznosi 30 RSD sa PDV-om, (25 RSD neto) bez obzira na cenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cena se izražava kao zbir cene ulaznice i naknade za online proces.
20. Online naknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Naknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Loyalty kartica.
21. Za kupovinu bioskopske ulaznice važe cene navedene za određenu predstavu odnosno uslugu. U cenu bioskopske ulaznice uračunat je i PDV.
22. Prilikom kupovine bioskopskih ulaznica gotovinom, kupac je dužan da na licu mesta prebroji vraćen novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
23. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo izmene cenovnika.
24. Posetilac se obvezuje da odmah nakon preuzimanja bioskopske ulaznice proveri podatke o željenoj usluzi, vremenu i mestu predstave kao i sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
25. Zamena kupljene bioskopske ulaznice za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena pre početka projekcije za koju je bioskopska ulaznica kupljena, osim bioskopskih ulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamena niti povraćaj sredstava.
26. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorišćenu ili delimično iskorišćenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu bioskopsku ulaznicu.
27. Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice nije moguće tražiti povraćaj sredstava (novca, bonus bodova…).
 
Blagajne
28. Blagajne za prodaju bioskopskih ulaznica otvaraju se sat vremena pre prve predstave u tom danu.
29. Blagajne za prodaju bioskopskih ulaznica zatvaraju se pola sata nakon početka poslednje predstave.
 
Ulazak u dvorane
30. Pravo na ulaz u dvoranu stiče se pokazivanjem važeće bioskopske ulaznice.
31. Zabranjen je ulaz u dvoranu bez važeće bioskopske ulaznice. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo na proveru prava ulaska kao i osnov za ostvarenje popusta a u slučaju nedostatka spomenutog posetiocu može zabraniti ulaz u dvoranu, tj. posetioca udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posetilac dužan kod sebe imati bioskopsku ulaznicu i dokaz o pravu na sticanje popusta (npr. studentska kartica i sl.) do kraja predstave.
32. Posetiocima koji žele da uđu u dvoranu nakon početka predstave ulaz će biti dozvoljen prema diskrecionoj oceni osoblja Blitz-CineStara Srbija, samo ako se time ne ometaju drugi posetioci.
33. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
34. U dvorane je dopušteno unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mestima CineStar bioskopa. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posetilac sa sobom ima proizvode kupljene na drugom mestu i ima pravo da te proizvode zadrži do kraja predstave a potom da vrati iste njihovom vlasniku.
35. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz izuzetak pasa vodiča za slepe osobe i osobe s posebnim potrebama. Psi vodiči za slepe osobe i osobe s posebnim potrebama mogu prisustvovati predstavi odnosno usluzi uz preduslov da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokazivanje iskaznice/pasoša kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.
36. U svakom CineStar bioskopu postoje dvorane s osiguranim mestima za osobe s invaliditetom. Preporučuje se prethodno proveriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog  posetioca.
 
Ponašanje u prostorijama CineStar bioskopa i dvoranama
37. Posetilac je obavezan da sedne na sedište naznačeno na ulaznici kao i da se pažljivo i odgovorno odnosi prema imovini i prostorijama CineStar bioskopa i dvorana.
38. Nije dozvoljeno ometati ostale posetioce u praćenju predstave.
39. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vreme predstave nije dozvoljena.
40. U unutrašnjim prostorijama CineStara nije dozvoljena upotreba rošula, rolera, skejt bordova i sl.
41. Osoblje Blitz-CineStar Srbija nakon opominjanja može posetioce da udalji s predstave bez prava na povraćaj cene ulaznice ukoliko:
  • ne zauzmu mesta koja su naznačena na njihovoj bioskopskoj ulaznici
  • svojim ponašanjem ometaju ostale posetioce tokom prikazivanja filma
  • su, prema mišljenju osoblja CineStara pod uticajem alkohola ili drugih opijata
  • puše u prostorijama CineStar bioskopa, uključujući bioskopske dvorane
  • na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način prljaju ili oštećuju prostorije ili imovinu
  • u prostorije CineStar bioskopa unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to nezavisno od toga hoće li te predmete koristiti u bioskopskoj dvorani ili ne
  • bez dozvole osoblja CineStara u prostorije bioskopa, uključujući bioskopske dvorane, unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija CineStar bioskopa
42. Po završetku usluge posetioci moraju napustiti bioskopsku dvoranu kroz označene izlaze. Nije dopušteno zadržavanje u bioskopskoj dvorani nakon završetka prikazivanja.
43. Po završetku projekcije posetilac je dužan da vrati 3D naočare osoblju bioskopa (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).
44. U prostorima CineStar bioskopa posetilac se obavezuje da poštuje propise vezane za ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda na snazi.
 
Pravo izmene dvorane i programa
45. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo promene dvorane u kojoj će se održati projekcija za koju ste kupili bioskopske ulaznice te vezano za navedeno nemate pravo na bilo kakva potraživanja prema Blitz-CineStar Srbiji.
46. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo otkazivanja projekcija, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja projekcija. U tim slučajevima, za kupljenu bioskopsku ulaznicu imate pravo da tražite povraćaj novca uz obavezno pokazivanje kupljene ulaznice za projekciju za koju se traži povraćaj novca ili da je zamenite za istu projekciju u nekom drugom terminu.
 
Odgovornost za stvari
47. Posetilac je dužan da pazi na lične stvari i za vreme čitavog trajanja predstave da ih drži kod sebe pod svojim nadzorom. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posetioca.
48. Preporučujemo da sve vrednije predmete ne unosite u prostorije CineStar bioskopa, odnosno da organizujete njihovo čuvanje izvan prostorija CineStar bioskopa. CineStar ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.
49. Blitz-CineStar Srbija može, izuzetno, na zahtev posetilaca primiti na čuvanje novac, dragocenosti, vrednosne papire i druge vredne stvari koje posetilac donese i hoće da mu ih preda na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže prikladnim prostorijama za njihov smeštaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomerne vrednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Blitz-CineStar Srbija iz kakvog drugog opravdanog razloga. Za sve takve stvari posetilac se obavezuje da kontaktira osoblje Blitz-CineStar Srbije.
50. Blitz-CineStar Srbija ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posetilac nije prethodno predao na čuvanje u skladu sa prethodnom tačkom.
 
Parking
51. Posetilac je dužan da se informiše o načinu ostvarivanja besplatnog parkiranja na www.cinestarcinemas.rs. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za povraćaj novca za naplatu parkiranja ukoliko posetilac nije poštovao pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Blitz-CineStar Srbije.

Zabrana audio i video snimanja
52. Audiovizualna dela i druga dela koja se prikazuju i koriste tokom pružanja usluga su dela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima  intelektualne svojine. Neovlašćena reprodukcija, distribucija, skladištenje, preduzimanje drugih radnji radi distribucije, javno prikazivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti takvih dela predstavlja krivično delo. Iz tog razloga nije dopušteno bilo kakvo snimanje uključujući tonsko i video snimanje tokom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe)
 
Prigovori
53. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na sledeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o.
Radnička 9
11030 Beograd                 
 
Ograničenje odgovornosti
54. Usluge Blitz-CineStar Srbija koristite isključivo na Vašu ličnu odgovornost. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno sadržaja koji se prikazuje na projekcijama, niti odgovara u slučaju bilo kakvog pogoršanja zdravstvenog stanja posetilaca tokom ili u vezi korišćenja usluge iz bilo kojeg razloga.
55. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja posetilaca ili trećih osoba protivno odredbama ovih opštih uslova.
56. Blitz-CineStar Srbija odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namere ili krajnje nepažnje.
57. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz-CineStar Srbija iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.
 
Opšte odredbe
58. Na odnos između Vas i Blitz-CineStar Srbija primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.