Opšti uslovi Senior kartice

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SENIOR KARTICE

1. Izdavanje Senior Club kartice

Senior Club karticu (u daljem tekstu: kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (u daljem tekstu: Izdavač). Vlasnik Kartice je isključivo Izdavač. Nosilac Kartice (u daljem tekstu: Nosilac) može biti svako penzionisano lice koje ispuni i preda pristupnicu na blagajni bioskopa. Nosilac može Karticu koristiti isključivo za kupovinu bioskopskih ulaznica po povoljnijoj ceni u skladu s ovde navedenim uslovima. Kartica glasi na ime Nosioca i isključivo je Nosilac Kartice može i sme koristiti. Nosilac je jedini ovlašćen da zatraži opoziv stare i izdavanje nove Kartice. Kartica nije prenosiva na treće lice.

2. Korišćenje Kartice
Karticu je moguće koristiti u svim CineStar bioskopima. Kartica se koristi za kupovinu ulaznica po povoljnijoj ceni na blagajni CineStara i online. Ovom karticom mogu se kupiti najviše dve bioskopske ulaznice po povoljnijoj ceni za bioskopske  predstave koje su na redovnom programu održavaju od ponedeljka do petka, osim praznicima. Možete da položite iznos na karticu i tada da kupujete ulaznice i po sniženoj i po punoj ceni. Na osnovnu cenu ulaznice doplaćuju se dodaci za 3D, Extreme, dužinu filma i VIP I LOVE BOX sedišta. Izdavač zadržava pravo promene cena bioskopskih ulaznica u vanrednoj situaciji. Nosilac je dužan da čuva svoju Karticu i odgovorno postupa sa njom i  koristi je isključivo u skladu s ovde navedenim Opštim uslovima.

3. Bonusi
Vlasnik Kartice može ostvariti bonus bodove. Za svakih potrošenih 300 RSD korisnika kartice nagrađujemo sa 15 bodova. Bonus bodovi se ne dodeljuju prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Porodičnog CineStar paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Kartica se ne može koristiti za plaćanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organizovanih poseta. Radi izbegavanja svake sumnje, Izdavač zadržava pravo izmene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Opštim uslovima. Vlasnik Kartice stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu pojedinačne uplate gotovine na Karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate gotovine na Karticu iznosi 500 RSD. Bonus bodovi se ostvaruju samo za pojedinačne uplate gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne sabiraju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus bodove.
 
Bonitetna lestvica bonusa s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Karticu:
Od 1.600 RSD do 1.999 RSD = 100 bonus bodova
Od 2.000 RSD do 2.999 RSD = 200 bonus bodova
Od 3.000 RSD do 4.999 RSD = 400 bonus bodova
Od 5.000 RSD do 6.999 RSD = 700 bonus bodova
Od 7.000 RSD do 8.900 RSD = 1.000 bonus bodova

 
Prikupljene bodove možete zameniti za proizvode na blagajni bioskopa ili za ulaznice online i na blagajni bioskopa. Pri tome 1 bod ima vrednost 1 RSD. Bodove ne možete da zamenite za ulaznice za 4DX filmove i za pretpremijerne projekcije, Spektakle, rođendane i organizovane projekcije.
 
Vlasnik Kartice takođe stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumeva se sledeće:
  • Prilikom online kupovine kriterijum je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s Kartice
  • Kod kupovine na blagajnama CineStara bioksopa kriterijum je nalog za plaćanje Gotovine s Kartice za svaki pojedini račun izdat na blagajnama
 
Bonus bodove Vlasnik stiče prema sledećim kriterijumima:
  • Za svakih 300 RSD jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice na blagajnama CineStara ili online, Nositelj stiče 15 bonus bodova
  • Novčana vrednost 1 (jednog) boda je 1 RSD i može se zameniti za proizvode na blagajni bioskopa ili za ulaznice online i na blagajni bioskopa i ne može se isplatiti u gotovini. Radi izbegavanja svake sumnje, izdavač pridržava pravo izmene uslova sticanja i trošenja bonus bodova
  • Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni
  • Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda nije moguće nadomestiti gotovinom u trenutku plaćanja
  • Za domaće filmove Korisnik stiče dvostruki iznos bonus bodova
 
4. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Nosilac je dužan da odmah lično obavesti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve finansijske obaveze ili odgovornost za štetu koja nastane usled gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Nosioca moguć je samo ako je Nosilac naveo tačne podatke koji moraju biti istovetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Broj bonus bodova, u trenutku kada Izdavač dobije obaveštenje o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtev za opoziv Kartice, prenosi se na novu Karticu. Izdavač ne garantuje i nije dužan da nadoknadi moguće umanjenje bonus bodova nastalih od trenutka gubitka Kartice pa do dobijanja obaveštenja o opozivu Kartice od strane Nosioca.

5. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rešavati na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu

6. Završne odredbe
Potpisom pristupnice za ovu Karticu, Nosilac potvrđuje da je obavešten o sadržaju Opštih uslova, da ih prihvata i da se izričito slaže s njima, kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga Izdavača koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Karticu, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga Izdavača.
Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i uopšteno za  korišćenje mutipleksa Cinestar primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih.
Izdavač zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promene Opštih uslova smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Izdavač Vam savetuje da pre korišćenja Kartice, rezervacije, narudžbine, kupovine ili drugog korišćenja usluga Izdavača proverite ove Opšte uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.